098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Anti Aging Skin Treatment

Anti Aging Skin TreatmentUsing a moisturizer per day will help your skin remain elastic and healthy looking. A moisturizer should be used all over the body each time you bathe or Rare Refinery Cream shower. Body oil used in little to wet skin after a shower will help seal in moisture although your skin from drying out.

Give your Skin Care products time to function. No skin care routine or product probably will perform an overnight phenomenon. Try to allow at least several months before passing judgement on face value. You'll know by then in case the cleansing is adequate and break-outs are improving. Then, if you want, you'll just try another product and perform the same step. Sometimes it takes a few tries before you see the best skin care products for skin tone.

Alcohols, parabens, which are preservatives, and fragrances are usually ingredients a person need to should steer clear of. They serve no purpose at all, and may even hurt your skin. The most suitable option you will likely make to avoid all these components is prefer a body wash will be natural, or organic. Docs or sites . that none of the ingredients used have been grown with chemicals nor have chemicals been discovered in the processing of desire for food .. Not only are these products safe, having said that are also effective for firming and cleaning your skin.

A man who cares to hold-off signs of aging for your greatest associated with time does not purchase any product without first staring at the Skin Care Routine product label. He looks to assess if or not a product they has located on an actual or virtual pharmacy shelf contains dioxane.

One last thing you can do which will help cure angular cheilitis is utilizing lip lotion. By using lip balm every time your lips feel dry will prevent that cracked skin from coming. The delimas this helps is because each time you lick your lips it leaves saliva in the corners of your mouth and dries out the skin. And which is what can create angular cheilitis to be seen as. So make sure you start using lip balm more often.

Apart from healthy food, alcohol many people are two main things which cause the maturing factors for the outward surface of the skin. Each of these actually causes the skin to dry and get the skin to loosen ascending. Quit smoking an individual also can see and immediate effect round the skin. The skin will regain its lost luster and glow.

Reduce your consumption of coffee. Sure it may pick you up previously Skin Care Tips morning, yet also is proven to cause acne, of which is something you need to avoid. A lot more find different methods to wake yourself up naturally with no to believe in coffee that could be causing acne.

You furthermore use solutions that contain special natural ingredients, Rare Refinery Price such as tea tree oil, to help you fight off acne bacterias. This product is less harsh than benzoyl peroxide or salicylic acid solution. Nevertheless, start off slow as tea tree oil can also cause minor irritation.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Anti Aging Skin Treatment