098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

The Benefit Of An Digital Gate And Fence System

The Benefit Of An Digital Gate And Fence System

When you get yourself a pc installed with Home windows Vista you need to do a great deal of good tuning to make sure that it can work to provide you efficiency. Nevertheless, Home windows Vista is known to be pretty stable and you can count on it, it is very memory hungry and you need to function with a high memory if you want it to work nicely. Beneath are a couple of issues you can do to your device to improve Home windows Vista overall performance.

London locksmiths are nicely versed in many types of actions. The most typical situation when they are known as in is with the proprietor locked out of his car or house. They use the correct kind of resources to open up the locks in minutes and you can get access to the vehicle and house. The locksmith takes treatment to see that the doorway is not broken in any way when opening the lock. They also take care to see that the lock is not damaged and you don't have to purchase a new 1. Even if there is any small problem with the lock, they repair it with the minimal cost.Applications: Chip is used for access control software rfid or for payment. For software.fresh222.com rfid, contactless playing cards are much better than contact chip playing cards for outdoor or higher-throughput utilizes like parking and turnstiles.

Apart from fantastic products these shops have fantastic customer services. Their technicians are very type and polite. They are extremely pleasant to talk to and would answer all your questions calmly and with ease. They provide devices like access control, Locks and cylinders restore improve and set up. They would help with burglar repairs as nicely as set up all kinds of alarms and CCTV equipment. They offer driveway motion detectors which is a leading of the line security product for your home. With all these great services no wonder locksmiths in Scottsdale are growing in recognition.

If you want your card to provide a greater level of safety, you require to check the security features of the printer to see if it would be good sufficient for your company. Since security is a major problem, you might want to think about a printer with a password protected operation. This means not everyone who might have access to the printer would be in a position to print ID cards. This built in security function would ensure that only those who know the password would be able to operate the printer. You would not want just anybody to print an HID proximity card to gain access to restricted areas.

If your gates are stuck in the open up position and won't near, try waving your hand in front of 1 of the photocells (as above) and you ought to hear a peaceful clicking audio. This can only be heard from one of your photocells, so you may require to check them access control software RFID both. If you can't hear that clicking audio there may be a issue with your security beam / photocells, or the power to them power to them. It could be that the safety beam has unsuccessful because it is damaged or it might be full of bugs that are blocking the beam, or that it is without power.

When you go via the web site of a expert locksmith Los Angeles service [s:not plural] you will discover that they have every solution for your office. Whether or not you are searching for unexpected emergency lock restore or substitute or securing your office, you can financial institution on these professionals to do the right occupation inside time. As far as the cost is concerned, they will charge you more than what a nearby locksmith will charge you. But as far as consumer satisfaction is concerned, what a professional Los Angeles locksmith can give you is unmatched by a local locksmith.

Final stage is to signal the driver, run dseo.exe again this time choosing "Sign a Method File", enter the path and click Ok, you will be requested to reboot once more. Following the system reboots the devies should function.

Access control
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home The Benefit Of An Digital Gate And Fence System