098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Self Improvement Advice To Reach Your Desired Goals

Self Improvement Advice To Reach Your Desired Goals

What exactly is self improvement all about? Self improvement relies on you and your initiatives. Consuming a truthful review your daily life and thinking about the possibilities may be overwhelming initially, but recognize that personal development is definitely an physical exercise in expect. This article will outline for you some suggestions that may benefit you in your regular existence.

A great self-help hint is usually to power yourself to be interpersonal even when you don't seem like it. It's frequent for depressed customers to isolate them selves and grow a lttle bit antisocial. This can destroy your friendships. Though it may be not comfortable, making yourself to be societal will help you fight your major depression.

To reach your goals find out how to cope with modify. The world is constantly altering of course, if you learn to conform to alterations you may move proper in addition to it. Adapt to new concepts with enthusiasm and offer them a decent opportunity if you find that the new concepts don't exercise, than you could always go back to the tried and true.

Taking accountability for your selections and simply being honest on your own is such an important part with your quest to being a far better individual. All things considered, if you can't be truthful on your own, you will be unable to move ahead properly. You happen to be in control of the person that you were meant to be, so manage your situation so you is one stage closer to simply being that individual.

Attempt to drop some weight to help you yourself. Weight problems can really anxiety you out physically and mentally. It may cause a lot of overall wellness issues including high blood pressure and diabetes mellitus if it's not taken care of. Do yourself a favor and take measures to lower some weight both for your thoughts and your physique.

To further improve on your own personalized abilities, explore substitute kinds of communication that you do not ordinarily use. If you typically depend on sms messages, instant text messaging, or electronic mail for a composed word - try out producing and mailing a handwritten take note or card by snail mail. To get a talked word - utilize the mobile phone - as opposed to the aid of a personal computer to communicate to someone and improve your 1-on-one skills.

Do not be afraid to grin at oneself, your pals, as well as other people. Response your cell phone and consult with a look on the encounter a person on the other side in the line are able to identify it in your voice, making it simpler so that you can connect readily and respectfully of one another. The strength of a grin ought not to be underestimated process it often!

Make a list of previous circumstances in which you had the ability to successfully defeat peer pressure to create your own personal judgements, with successful effects. Self-confidence within your intuition can make you a better, more intelligent, plus more devoted determination-manufacturer. Additionally, it ensures that you may be capable of giving your self credit score in which credit score is due, boosting your feeling of personal-worth.

Determine your progress day-to-day as well as on an hourly basis. Regardless if you are taking care of that rubbish room or understanding for any ultimate exam, use some approach to record exactly how much you possess advanced in the direction of your main goal. You could just check out personal duties off a listing. You could take digital pictures of your respective advancement and on a regular basis snail mail those to a pal!

One of the most fulfilling and enriching actions you can take is studying a whole new language. A lot of grownups by no means pursue this target, reasoning they could not learn a second words as well as youngsters can. This is because so many people are reluctant to devote several or a couple of hours daily to examine. Toddlers are open to vocabulary for about 16 time each day. To boost your effects, think about investing 6 time each day to studying.

Build up your self-esteem by handling the way you speak with on your own! Be great to on your own and agree to your tiny foibles and faults. No one is perfect, and also you possibly wouldn't by hypercritical and unforgiving of other people, so don't act this way toward yourself! Allow you to ultimately get some things wrong and be unique.

As you can see, self improvement is all about creating yourself a greater individual! After you honestly have a look at yourself, then you definitely will be in an excellent place to consider activity. Remember, personalized progress is entails a number of small alterations that lead to major effects. Make use of the tips in this article that may help you turn out to be what you want to be!

If you have any type of inquiries pertaining to where and the best ways to use the Complete Remote viewing training system, you can contact us at our own webpage.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Self Improvement Advice To Reach Your Desired Goals