098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

End Up Being The Man Or Woman You Need To Be Through Personal Development

End Up Being The Man Or Woman You Need To Be Through Personal Development

As soon as you opt to devote you to ultimately personal development, you are prepared to adopt your first methods on the path to a more enjoyable, more productive daily life. There are other roads from which to choose than you can think of, although. How will you obtain the course that meets your expections? Keep reading for a few superb advice on selecting the correct self improvement pathway for your journey.

"Can't" ought not to be with your vocabulary. Remove it now. When you feel you "can't" do something, consider to come up with 5 reasons why you can't, after which keep in mind YES YOU CAN!! It could take longer at first to become accustomed to this concept, but in the end, you are going to wonder reasons why you ever considered you couldn't.

Transforming routines can be difficult but extremely fulfilling within your mission to get stability. If you want to improve any routine, it is very important create a goal plus a want to arrive there. Additionally you will need ways to monitor your progress. When you desired to stop consuming unhealthy foods as an example, the best way to reach this aim is usually to preserve up every one of the cash you saved on unhealthy food any buy a nice reward to help remind you of your success.

Spending time yourself when you really need it enables you to take care of lifestyle far better. Getting consistently overwhelmed and stressed not simply reeks havoc on your mind and body, but it will keep you firmly limited in a out of control routine. Possessing control of scenarios enables you to make better choices right now which simply leaves you best ready for down the road. Whether it is an electrical nap, stroll inside the park or in full getaway, taking time for your self is taking care of oneself.

Position your own personal purpose in life along with your correct need. This method might be boiled down to several quick questions: What exactly do you desire to do? What are you able to do? What function should you really seek out? And what do you absolutely should do? Alignment is tough before you respond to each one of these queries and after that respond on all of all those solutions to bring these places into stability and alignment with one another.

Partnerships are essential in dwelling a good life plus they are the ties that weave our feelings and satisfy our hearts. Family members interactions, relationships, as well as a mate are important areas of a person's health.

To assist oneself, give attention to assisting other individuals. Take note of your behaviour to others. Will you view them as distinctive those that are worth value, or do you just discover them as hurdles who happen to be generally getting into towards you? The better you care about others, the greater you will maintain your self.

Before trying to find prescription drug help for depressive disorders, check into natural cures like improving your diet, removing sweets and coffee, obtaining sufficient sleep at night, getting a stroll or go swimming everyday, meditating, and a lot more. Occasionally simply adding enjoyable routines that boost endorphins (feel good chemicals) can elevate depression. Herbal solutions, like St. John's Wort may also be ideal for depression.

Aiding other individuals is probably the best ways of helping your self. Personal-sacrifice is self-actualization, as well as in financing a fingers your correct shades show and stand out. You will additionally enhance your self-esteem whenever you donate your time or assets to other folks and in all likelihood discover in the process you have much more to become grateful for than you may have recognized.

Think good. It appears simple and easy form of foolish but it is definitely going to assist you in many ways. When you start off your entire day believing that you hate Mondays, you are likely to discover that your Monday is going to be lousy. If you commence your day by thinking that it will be an effective day time, you will probably come with an enjoyable time.

Ideally, reading this article has offered you some useful meals for thought in choosing your way to self improvement. Irrespective of the duration of your vacation or its vacation spot, it is a trip worthy of taking. Whenever you apply mindful energy to boosting oneself, you may accomplish some remarkable effects. Your results come to be just that a lot more amazing whenever you straight your time and effort smartly.

When you adored this post as well as you would want to get more info with regards to the complete remote viewing training system reviews kindly go to our own web page.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home End Up Being The Man Or Woman You Need To Be Through Personal Development