098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Personal Development Info You Shouldn't Pass Up On

Personal Development Info You Shouldn't Pass Up On

Personal development facilities on pursuits that enhance an individual, whether they are unseen or obvious to other individuals. Should you wish to commence - or happen to be on the pathway - for personal development, you could possibly pleasant some suggestions. The guidelines in this article will aid your journey to do exactly that.

The necessity of beneficial pondering and confidence can not be overestimated. As you focus on your way of life goals and strive to enhance on your own, you are unable to let yourself to be beaten by earlier shame or false, personal-harmful thinking. Swap feelings of yourself as "a malfunction" or "a loser," with optimistic thinking like "I am on the right track," and "I will do well this time."

Hang out in nature. The globe is motivated by technologies and it's simple to devote lots of time interacting with men and women and devices. Spending time in general is the best way to de-stress as well as to reconnect on your own. Have the wind, view the heavens and hear the birds. You'll love it.

You have to be realistic with your to-do databases. If you have stuff on the website which you are unable to do per day, then that may impede your entire progression and in all likelihood help you feel dissatisfied in yourself. Be realistic and include stuff you are aware you may attain in a day. Keep it simplistic to get stuff accomplished.

When viewing lifestyle try out to target the beneficial. It is just too easy to look at the bad and evaluate yourself to other folks and find out they may have this or that. Transform it all around and simply focus on on your own and what it is which you actually do have. This gives you an improved perspective on existence.

Compose a list of previous situations where you were able to properly overcome peer pressure to help make your own personal decisions, with profitable results. Self confidence within your intuition will make you a greater, wiser, and more devoted decision-manufacturer. Furthermore, it ensures that you are able to give oneself credit rating in which credit arrives, boosting your sense of personal-worth.

Being conscious of your weak spots will enable you to place them in check. Self improvement cannot go everywhere if some weakness policies your life. In case you are consistently creating lame excuses for yourself, generally procrastinating or otherwise finding approaches to fall short you need to execute an intensive personal examination and supply the weak spots and vulnerabilities which are stopping you moving forward and inhibiting your individual advancement, now!

You can find six techniques for achievement that can produce true personal development. They may be path, location, motion, reaction, acceleration, conclusion and reproduction. Proceed through these steps so as and be sure to share your ability to succeed with other individuals. Success gets to be more genuine to you when you can speak about it.

Seriously have a break through the day! Allow yourself authorization to accomplish nothing at all for approximately ten mins. You need to have this true time for yourself daily. "Me time" is going to help you have the capacity to deal greater in the other conditions in your life.

In case you are working on personal development, you must read through textbooks in order to gain knowledge from others mistakes. Studying textbooks may help your personal development approach because you will definitely get to see some faults that other folks have made, and you will probably know how to avoid producing the same blunder. Attempt textbooks by Robert Kiyosaki or Seth Godin.

Verdict should start in. You will possess possibilities everyday to move judgment on others whether by their actions, character or maybe their appearance. You should understand that whilst nobody is excellent, exactly the same pertains to you tenfold. Before you decide to spend some time to be judgmental about another person, look inside of and successfully pass opinion on oneself initial. You will realize that it must be a lot less crucial that you judge than to lead by example.

Keep an eye on the amount of time you happen to be spending on every process per day. Should you be trying to increase your personal daily life, you must figure out how to squeeze the most out of each day. Once you have logged all of your activities for any short while, you may be astonished to discover the length of time is definitely lost.

With any luck ,, the above article will help you on your own journey for personal advancement! It is true, not every change you will be making could be apparent to other individuals. Undoubtedly, the development you make will encourage you to keep on! Apply the suggestions offered in your road to expand as being a man or woman.

If you cherished this article and you would like to receive extra facts regarding the complete remote influencing training system kindly go to the web site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Personal Development Info You Shouldn't Pass Up On