098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Many People Are Getting Addicted To So Many Types Of Poker Games And Each One Of Us Has Our Own

Many People Are Getting Addicted To So Many Types Of Poker Games And Each One Of Us Has Our Own

Although it came from China, Keno has grown to be ever more popular in the US, because of its easy play and simplicity. Keno Rules are simple, and incorporate a bubble which has 80 balls, numbered from 1 to 80. Keno is also play with Keno cards or tickets, as well as the individual numbers from 1 to 80 are displayed on these tickets at the same time. There is a machine that randomly selects 20 balls in the 80 that are present, and you also preselect the 20 numbers you wish and mark them on the card. You can select how much money you need to devote to each game, also as how many games you desire to play. You often will write this, blank space available on your own ticket, and the Keno runner will take those written tickets and give you an electric one inch return. This is vitally important, since your numbers will now be placed in the system to be able to calculate the chances for each and every game, which determines the payout.
This will assist you to become familiar with the entire lots of the entire world and definately will help you a good deal in the future. If you treasured this article so you would like to receive more info pertaining to malaysia casino i implore you to visit our own site. When you are planning for your personal party casino deposit, you need to be very careful in selecting the profile picture people. This can put an extremely positive or devastating impact on the general impression based upon the kind of profile display picture you choose. An important suggestion concerning the choice of the display picture is that it must reflect the actual picture of your respective company and yes it shouldn't deceive or hide the actual image and reality of the organization. Otherwise, it's going to be an emergency. Never ever make an effort to pick the pictures in the animals, cartoons, landscapes or any blank area as this will offer an extremely odd impression and may not be in a position to attract the folks towards your own party casino. So be very vigilant in selecting the profile display picture for you.
Stock Listing - There are some huge organizations to the field of casinos. They are offering on the web and off line both varieties of services. These companies are listed in their respective stock exchanges too. Being publicly listed means these lenders have to follow government regulations and rules and turn into fair in every their dealings. Thus handling a listed casino company means you enter safe hands and zip wrong wills happen to you whatever the case.
Third, and perchance most important, is know when you should fold your cards and acquire out of the hand to save lots of your chips. If you think you're beaten then fold. It is so simple. Bluffing may develop occasion though this is a whole other story for the next article. You absolutely will need to have the discipline to fold and make it through. Even those pocket aces can be beaten following the flop so be alert always about what your opponents might have that has you beaten and have out if you think maybe they've you. For example you've pocket aces but another one doesn't show on the flop. Your hand does not improve and all you might have is top pair. Anyone left in may have hit three of a kind or a straight as an example and that is you done. Know when you ought to fold and get it done.
This lets the player uncover the treasures of Ancient Egypt hanging around world right away. This is a extremely popular slots title that transports the gamer in to the desert sands of Cairo in this mission for unearth large prizes and wins. This game features full 20 pay lines of Ancient Egyptian mystery for gamers to savor.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Many People Are Getting Addicted To So Many Types Of Poker Games And Each One Of Us Has Our Own