098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Discover Another Planet With Web Marketing!

Discover Another Planet With Web Marketing!

img src="http://image.baidu.com/search/http:%5C/%5C/i3.shouyou.itc.cn%5C/v3%5C/news%5C/2015%5C/03%5C/13%5C/031311321988083172.jpg" alt="post characters who are tied up and/or gagged" style="max-width:440px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">

Web marketing could be very the valuable endeavor. When you spend some time to learn all the secrets of the pros and just how to increase your earnings, you are certain to be successful. This post consists of many useful tips and knowledge concerning how to make the endeavor a success.


Utilizing testimonials from satisfied consumers can be a reasonable web marketing technique. A large spread of delighted consumers reporting on the need for a web site will inspire prospective customers who recognize along with them to look into the site further. Only a few individual testimonies of respect can have visitors that the site's services and products can meet their demands.


Use social network to your great advantage. Making a web page on your own chosen social media marketing website can generate much more viewers than you could count on. Simply requesting your buddies or current followers to discuss your page, might cause a website to go from a little data base into a big market, in basically days and nights.


Ensure your customers will profit for potential transactions by only giving good quality products. Speak with individuals who personal the items currently, or buy them to use all on your own. A truthful advice will help a lot and will also retain the buyers returning to buy things later on.


Don't neglect the terrible using the great. To get the have confidence in of your shoppers, bear in mind to know them nearly anything negative about your product or service. Offering a buyer some thing without having letting them know about the problems can be a swift way to get problems and delivered merchandise. And also hardwearing . sales ultimate, tell the simple truth.


Shut down captions are some of the greatest resources that can be used on your own web site. This will allow your organization to attract all prospective customers who definitely have seeing and hearing problems and definately will demonstrate you are a widespread manufacturer. Acquire this under consideration if you want to broaden your customer base.


Withstand the urge to promote your merchandise with bogus lack! Never notify customers that merely a certain variety of income will probably be created except if it is correct. Specifically in relation to downloadable goods, the concept of constrained supply will be ridiculous for the potential customer. Remain honest if you tell customers the amount of income you possibly can make.


Inspire your customers to point new customers to your site. You are able to offer them bonuses such as a cost-free merchandise approximately very much away their up coming buy for each about three people they make reference to your blog. Chances are they won't get three individuals which means you won't be forced to pay the prize, and in many cases once they get about three people you'll have obtained a few customers and it'll happen to be worth the cost.


Mail out free of charge details and tidbits for your decide-in e-snail mail marketing and advertising checklist from time-to-time. Once you do this, your potential clients helps keep you under consideration, and it is possible to build rely on and trustworthiness by displaying that you simply will not irritate these with a difficult-promote schedule and that you do know a great deal regarding the services or products you happen to be offering.


Get blogging to help keep your content on the top! Spend some time to start up a blog site and take part men and women about your organization. Not only is it fantastic pr, lead generation and possibilities to position your hyperlinks but keeping conversations going will offer your web site far more influence with search engine listings. Blogging will be the ultimate advertising device for each and every World wide web existence and really should become a concern for your own.


Put charts that you just locate on weblogs and sites which are not fully comprehensible to work for you. Take time to seem them around carefully to see if you can appear sensible in the information that they are offering you. You may find that reorganizing the information into a kind that you could recognize may demonstrate valuable.


An important idea concerning Online marketing is to be sure that you recognize online statistics and ways to apply those to your online marketing strategy. This will be significant since this is the place you every one of the difficult details about people to your site for example their spot, in which they frequented, now a lot of people visited, and exactly where targeted traffic has come from.


Stick to the provided ideas, use the valuable details in your online marketing prepare, and you will probably enjoy the benefits which you seek. Learning every one of these useful suggestions is the first task to transforming a nice income with your online marketing enterprise. Many learned an excellent tad using this info and get located it to be rather valuable.Here's more regarding seo training courses look at our web page.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Discover Another Planet With Web Marketing!