098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Very Hot Web Marketing Ideas You Should Read Through

Very Hot Web Marketing Ideas You Should Read Through

If implemented successfully, Online marketing has the chance to be really profitable. You will find essentially a great number of ways to start a company on the web, nonetheless they all take a smart investment of energy. We just have short time applying yourself prudently is the best exercise. Look at this write-up for information on managing your time and energy in advertising your business.


1 website marketing technique will conserve a connection with buyers and website visitors is to send a e-zine via email. Make certain your newsletter is brief, educational and offers some thing of value. The best way to keep notifications brief and in addition motivate replicate sessions on your internet site, is to e mail out only summaries of e-newsletter content material, which include links to longer content on your own website.


Look at social media marketing retailers to be your friends. They enable you to keep the company as well as your website showing up into your consumers day-to-day lives. Many individuals now get upgrades from all of these retailers delivered directly to their phone, which means that you can expect to constantly gain access to your clients.


Smaller businesses seeking to broaden their foundation by means of internet marketing could get a quick lower body up by studying the advertising and marketing approaches utilized by the competition. Take a look at firm websites and ads for similar organizations with your locale. Evaluate which does work to seize your focus and develop methods to identify your very own advertising and marketing attempts in the masses. Understanding the fragile areas inside your competitors may help you move correct as much as fill in the spaces!


Be basic and certain. Keep in mind your website visitor basic involves a variety of people, with assorted amounts of familiarity with your products or services. Use laymen's terminology to illustrate stuff, but additionally add the specific features for anyone more technical. Serving all of your followers will almost certainly improve product sales from all of sides of the array.


Look at the sentence structure and phrasing of all the sentences on your web site. The final thing that for you to do is lose a consumer as they do not recognize what you are actually declaring on account of inadequate grammar. In case a phrase appears to be unclear, change it to something more very clear and brief.


Monitor and assess the site visitors to your web page. Should you can't measure who seems to be arriving, when, from where, how much time they keep and whatever they are going to do in your website, it really is tough to improve. This is known as tracking and statistics, and can help you improve your website's organization greatly.


It really is fundamental to path visitor data so that you can boost your enterprise. Important info to trace is inbound phone calls in your business. You only need a dedicated cellular phone number for the enterprise. This variety ought to function noticeably on your own site. Work with a mobile phone keeping track of business that produces contact reviews. The kind of info you will receive is the caller's title, phone number and the length of the phone call.


If you plan on including audio to your web page, make certain that the consumer may start and quit it. Reloading audio to your webpage provides time and energy to the packing method generally and buyers usually do not desire to wait around for your page to load since you want audio onto it. In case your songs is applicable, then go for it. Just let them to be able to end it, or else, they are going to click from your website.


Greater than anyone internet marketing method, it really is have confidence in in between website users and website owners leading to income. Website visitors that have regularly nice and helpful interactions by using a certain web site tend to be more inclined to hear that website's manager when it comes time to generate a buying decision. Fostering trust is the key to changing loyal site visitors into dedicated customers.


Make it as basic as feasible for your customers to get the expense of the product or service you offer them. On the internet shoppers by no means value a hidden cost most of them will presume these kinds of secret costs show something questionable about the product or service or its owner. Simply being coy regarding your rates only is painful the believe in and customer loyalty you need to encourage in your customers.


You have to know by as you now don't ought to commit your entire leisure time caring for your Website marketing. An excellent strategy to budgeting your time and efforts can easily bring about your future success.If you beloved this short article and you would like to obtain more information pertaining to ungagged seo kindly check out our own web-page.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Very Hot Web Marketing Ideas You Should Read Through