098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Advice Concerning How To Turn Into A Much Better Man Or Woman

Advice Concerning How To Turn Into A Much Better Man Or Woman

You're all set. You would like to work on self improvement to help you be considered a much better particular person. What best the right time! It is likely you have tons of inquiries concerning how to begin and where to start, but anxiety not. This short article might help. Listed here are many ways that can help you get started with your personal improvement goals.


Use positive affirmations to make oneself see how great you truly are. Reproducing words like "I am just solid,""I think in myself," "I am wholesome," and many others. can really help you feel better about the type of person you sense you are. It really assists enhance your self-worthy of and private power to achieve your targets.


Socializing with big groupings provides a soundboard for ideas, and will help to terrain individuals reality. A personal view or two could possibly be the source of some distress, although with a sizable forum of folks you hear a numerous of viewpoints. Then you can objectively consider more alternatives than you could potentially when you just listen to your own voice, or that of 1 or 2 buddies or pundits.


Set up an ambition yourself to dole out a match to ten men and women every week. These individuals might be somebody you work with or a member of your family, or it may be a complete unknown person on the street, from the shop, or on the coach. Ultimately you will see that it will become next the outdoors this causes you to find the positive features in almost any person.


Improve and preserve the grade of your romantic relationships by using an effective review your partner's most aggravating attributes along with the motives (or deficiency thereof) associated with the motion. Many people find that they automatically imagine that their partner's behavior is purposeful or consciously aimed their way. More often than not, the bad celebration would not inside a million years, feel that she or he was performing something to inflame their companion.


Shyness in sociable circumstances can be quite a supply of excellent discomfort and neglected possibilities. You can discover to beat this deficit after getting together with a whole new man or woman the first time. How? Effectively very first have a serious inhale and then quickly contemplating to a minute in your own life the place you were proud of an accomplishment, positive about your abilities, or on the verge of success. The recollection gives you another improve which will be mirrored inside your color and composure and will definitely create a very good effect.


Be accurate to the person you actually are. This is important. You can't work to better oneself in the event you rest about who you are really. You should take you are you, and that is an awesome issue! So many people are unhappy with who they are, but we can easily assume responsibilty for the, and increase who we are once we recognize the truth.


Banish the negative opinions that are in your thoughts. Negative, doubtful and ideas that limit on your own advancement do not have spot in your mind. They may allow it to be extremely difficult that you should make it to the tranquility and equilibrium that will bring you the joy that you just seek out to be in your lifestyle.


To remain determined try to method your primary goal via one thing you cherish. If you love performing the activity then you will probably work with it. For instance, if you want to get a lean body but abhor the gym, try a cherished sport activity like tennis or hockey alternatively.


Improving riches might be a measure in self improvement. This will likely enhance the standard of daily life you are dwelling. Anyone would like to be at liberty and have less anxiety, even though dollars simply cannot fix your troubles, it may simplicity any fiscal tension that you might be encountering.


Constructing on your own spiritual advancement will bring you to your much more calmer relaxing express in your own life. When concentrating on self improvement, you desire to be able to decreased a sense of relax. Paying some time praying and letting go of some management to some greater potential will enable you to continue to be a lot more focused when in higher tension.


Now you need to be a lot more ready with regards to personal development. You must now be ready to turn out to be that far better individual you are aware that you can be! The ideas which were presented needs to have presented you some tips that will help you get started with your own personal growth.If you have any concerns relating to exactly where and how to use pandora's box review, you can speak to us at the web-page.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Advice Concerning How To Turn Into A Much Better Man Or Woman