098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Consider These Wonderful Ideas For An Ideal Coffee

Consider These Wonderful Ideas For An Ideal Coffee

Nothing at all comes even close to coffee when you want a lift-me-up. Having said that, choosing the ideal caffeine can occasionally really feel frustrating. Coffeehouses have several tastes, options and brand names from which to choose. Continue reading to have a number of great tips for creating this process simpler.

Once you consume caffeine the correct way, it could sometimes be healthy for you. Gourmet coffee has never been the not so good part of the day routine, it's the sugar and product that is certainly put into it. Alter up your latte and sweeten it with stevia or bee honey so that it is much healthier.

Are you welcoming firm around for caffeine? Attempt jazzing up the way it appearance by designing the lattes. Impress and amazing your friends and relatives simply by making rose forms inside their latte. Mixture melted chocolate and milk products in order to exercise when you make gourmet coffee.

There are lots of health advantages that were identified from drinking caffeine. You can enjoy your day cup with out fear. You really should switch to decaf in case the coffee inside the espresso consequences other prescription drugs you take. Minimize or eradicate creamer and glucose to increase these benefits.

Invest in a coffee grinder, and purchase total bean caffeine. There is absolutely no substitute for the flavors of recently ground legumes. Should you can't afford to pay for a coffee grinding machine, you can continue to acquire complete beans. Most food markets have grinders that you can use to grind your caffeine purchase before you leave the shop.

The price of soil gourmet coffee has increased substantially within the last 12 months, and even when you grind it oneself, the gourmet coffee beans have likewise improved in value. Occasionally the less expensive coffee preferences every bit as good as the greater costed companies, but it could take some trial and error to discover one you prefer.

Reheated espresso by no means likes just like a whole new mug. A much better strategy is to buy an insulating mug. This traps the temperature inside the mug, which means the caffeine will continue to be popular for a lot longer than usual. Should this be not an alternative, you could always brew one more container to optimize the complete style.

Very good drinking water is as essential as high quality coffee in terms of producing an incredible glass. When the normal water you are employing is just not really yummy, you are unable to plan to end up with a quality glass of Joes. The ideal espresso is produced with early spring drinking water or tap water which has been manage using a filtration.

If you buy coffee beans in mass, you should guard them. Refreshing beans can drop flavor as a result of various things. Retailer them within an air-tight box by using a transparent coating.

Water to gourmet coffee ratio when brewing a pot of espresso is essential. Calculating servings are normally 8 oz as well as a caffeine mug is 6 oz. To produce an ideal cup of joe use two tablespoons for every half a dozen oz . of fluid. By using a calculating mug will lead to a properly watered down brew.

Stay away from reheating your gourmet coffee at all costs. Whenever you reheat your espresso, it tends to get rid of a great deal of its organic tastes. Should you not plan on enjoying your gourmet coffee right away, but you want to make certain it remains popular, the best choice is to pour it into an insulated mug.

Get accustomed to much cooler coffee if you have just recently enjoyed a baby. Lively babies generally need to have both your hands to them fairly often to ensure they are harmless and adored. Doing coffee by using a infant about will take a lot over you imagine, so try to accept room temperature gourmet coffee, or change to an insulated mug.

The very best flavorful espresso originates from the most effective h2o. In case the normal water from your tap preferences terrible before making your produce, it really is still going to be distressing soon after producing your produce. Use bottled water if you need to or purchase a straightforward filtering process to enhance the taste of your respective drinking water.

You can find a variety of choices in relation to caffeine. Anything you make a decision, you have the capability to also have the brew of your respective deisre. With any luck ,, you may have figured out a lot from this post that you could use in selecting and preparing the very best espresso.

If you beloved this article so you would like to acquire more info concerning dietary supplement kindly visit our own web site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Consider These Wonderful Ideas For An Ideal Coffee