098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Expert Suggestions Which Make Forex Trading Do The Job

Expert Suggestions Which Make Forex Trading Do The Job

Forex currency trading is not for that faint of coronary heart. On earth of forex trading, issues can transform in just times. By using a clear program and an comprehension of how this market place functions you may make a substantial earnings. Please read on to understand several of the secrets to generating towards you about the foreign exchange market.

When starting out in Forex, it's better to stay near home. The best culture to understand, and thus the most convenient foreign currency to industry in, is Canadian. Because the Canadian dollar goes in comparable tendencies on the American money however with much less extremes, this makes a good reduced-risk expense currency exchange.

If you are looking at Forex currency trading but do not possess some time to purchase understanding the basics and method, think about a managed Forex currency trading account. A properly-maintained Fx trading profile could bring inside a healthful earnings without needing one to spend much time studying how Currency trading operates.

One of many most detrimental actions you can take is branch out on your own and try to modify how Forex trading runs. You're hardly moving to do that. Generally keep with the most effective proven techniques around. Sure, you are able to fine-tune them as you go along and make them more effective for you, but you shouldn't stray too far through the load up on this page.

Brokers in Foreign exchange can have a lot better good luck when they in fact invest their time trading with tendencies rather than wanting to take part in the shirts and bottoms of trading markets. The latter may appear more appealing, as you may find that there's more money within it for you in the event you earn, but there's also considerably more of the threat concerned.

Be cautious about the governmental variables with your foreign exchange evaluation. You can rather quickly anticipate the financial predicament of your nation over time, however the governmental community is unknown. If you feel you will discover a strong chance of governmental unrest in the nation, tend not to trade in this particular foreign currency.

Numerous skilled currency trading investors will not trouble buying and selling on Fridays. At the end of a few days a great deal of the long-term dealers on the market will probably be shutting out their placements. This can lead to extreme unpredictability. Trends on Fridays are hard to learn and will quickly turn back themselves. The Friday market is risky soil for that short-expression forex trader.

It is important to never above industry when utilizing Currency trading. Numerous new consumers get thrilled right after successful a few deals, that they can wind up forex trading too much and generate losses. If you do occur to generate losses a number of transactions in a row, consider your most challenging to travel a few days without them.

When political or economic information splits that may have an affect on a currency's benefit, resist the attraction to hop directly into the forex trading market segments and then try to take advantage. This is a awful concept due to the fact tons of other unthinking forex traders are going to do exactly the same thing. The resultant industry is flighty, high-risk, and unknown. Provide the markets a chance to settle out and reveal reports improvements correctly.

Gradual and continuous will win the bucks. The foreign currency market can be a tough market place to get involved with. You should take some time when you find yourself understanding to help you avoid burning off all the money that you must spend once you start. Start small and increase from there.

Be really mindful when working with margin. Margin can really improve your earnings or there may be anyone to drop your tshirt within a business. Margin is financial debt, and it can try to your benefit or it may be very the problem. Use margin cautiously and intelligently, and you might discover that it will help you will be making a getting rid of.

More than likely, you can expect to experience malfunction inside the foreign exchange market place at some time, whether it be a small breakdown or perhaps a big breakdown. Once this failing occurs, pay attention to the failing, and in case the malfunction should not be totally wiped out, then try to relieve the breakdown. Physical exercise humbleness and perseverance

Forex trading in foreign currency can be extremely profitable but you can even quickly get in above your face. These guidelines are an excellent basis for beginning to create a prepare which fits your life-style. Make sure to start slow, understand your path all around and very quickly you will be trading such as a pro.

If you enjoyed this information and you would certainly like to get more details concerning forex mentor program kindly visit our own webpage.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Expert Suggestions Which Make Forex Trading Do The Job