098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Great Tips On Tips On How To Improve Your Health

Great Tips On Tips On How To Improve Your Health

The help you have to move your self forward in everyday life, can come from the inside if you know how you can access it. Making use of the tips talked about in the following paragraphs, you can start a trip of self help that means that you can live life to its max and immediate your efforts really.


Commence your entire day with many light relaxation, prayer, or quiet imagined. It will help you begin every day around the proper ft . and packages the stage to accomplish a lot. Try it out and find out how different a day takes place when you strategy it from an attitude of serenity.


Make an effort to figure out how to inhale appropriate. You should be able to concentrate on your respiration, particularly if are stressed out or maybe in discomfort. When things get intensive, attempt to avoid getting fast breaths that will make you dizzy and wish to complete out. As an alternative try and breathe slower and profoundly. You can really feel far more in control of your nervousness and ache to stop creating stuff a whole lot worse.


Exactly what are your desired goals? Exactly what do you wish to do? Lots of people have generally said to expand and unwind your brain, read through a guide! Properly, of course and no. Some people don't like general reading, but they need to read or examine some thing appealing to them. By taking time for you to study anything of interest to you, then you are taking a step within the correct path. This has a good influence on your way of life.


Manicure individuals fingernails or toenails! Neat and nice fingernails are a crucial part of personal appearance. They are also a crucial part of your respective public visual appeal. Your nails are a thing that your peers and co-workers are sure to see. Who will take into account giving any real responsibility to a person with fingernails or toenails which can be chewed to simply nubs?


One of the better approaches to leave work at operate in fact consists of leaving work at your front door. Allow yourself a maximum of 15 minutes to vent about what ever worries or hassles you encountered through the day, then leave it in that. This will enable you to get pleasure from your time expended in the home with your loved ones far more intensely and free of tension.


Research indicates how the designing and using an setup goal can considerably minimize one's probability of succumbing to enticement, whether or not the urge is food, a vice or perhaps purchasing. Members were actually motivated to take note of and envision exactly how they could distract themselves whenever confronted by their certain temptations. Following the investigation, over fifty percent in the examine members, documented that they were in a position to refrain from enticement when they applied their execution intention as assistance.


For many people, retreating from the discord may be the normal reaction. However, this routine does nothing to deal with the issue or avoid comparable concerns in the future. Make an effort to practice keeping yourself inside the conflict whilst continuing to participate another bash with inquiries which can help to settle the problem. Unlike just retreating and supplying a person the popular "cold shoulder", this method factors you to definitely get through your worries and steer clear of creating further more resentment.


It can be imperative that you invest in maintaining your cool in the actual existence of other folks. Allowing you to ultimately blow up and get rid of handle might have disastrous outcomes on the standard of your partnerships as well as your track record in your own home, institution, or at work. Normal outbursts can rapidly result in your peers to place up defensive shields close to you for concern with illumination your fuse.


Examine your advancement only towards your self and never towards other individuals around you. You are trying to be the most effective you may be instead of the ideal worldwide. Keep in mind, you will never be the best at something because there will be someone just a little far better. Concentrate all on your own improvement!


Although it may seem counterintuitive to progress you should arrived at grips with because you are tiny. In the great widespread structure of things, you will be quite very small and know hardly any. Once you understand this reality, it gets simpler to open up your brain to learning and seeing and hearing (and agreeing to) other people's beliefs.


While assistance comes from external sources, self help can enable you to access your internal durability and make it easier to come to be your own personal supply of assist. The self-help suggestions outlined in this article, advertise some efficient methods for moving about the self help process, inside the best ways probable.In case you loved this information and you want to receive much more information with regards to Pandora's box i implore you to visit the webpage.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Great Tips On Tips On How To Improve Your Health