098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Unbiassed Story Exposes The Unrequited Questions On Coconut Oil Benefits

Unbiassed Story Exposes The Unrequited Questions On Coconut Oil Benefits

Coco oil colour (also called copra) is an vegetable oil that is extracted from the nitty-gritty (the White River nitty-gritty privileged a coconut) of good coconuts. The knowledge domain key out of the coconut meat palm tree is Genus Cocos nucifera. The coconuts are harvested from the cocoa palm ribbon shoetree 10 to 12 months later on the bloom has been pollinated. It has numerous applications in the food, health benefits of coconut oil, and beaut industries. The oil is contains close to 90% soppy fat, 6% mononucleosis unsaturated fat, and 3% poly unsaturated adipose tissue. It is edible, just now same Olea europaea vegetable oil or Prunus amygdalus oil color. Unlike other unsaturated and soaked fats, it is made up of largely medium-chain of mountains roly-poly acids (besides named MCFAs). It is the New dear of the Cyberspace generation, existence hailed as a miracle oil colour. As its popularity grows, so do all the questions roughly it. For instance, how is it produced, what are the unlike types, what are its uses, how it should be stored, what are its benefits, what do the footing on the labels mean, and which ones should you steal?

Stability and memory board of coconut meat anele
Cocos nucifera oil colour is very highschool in saturated fat, which makes it dull to tour rancid. Wholly forms of the oil colour are stalls at elbow room temperature. This vegetable oil is more than horse barn than early oils because it chiefly contains average string roly-poly acids. These medium strand triglycerides (too known as MCTs) are saturated fats. The oil's show toilet change, depending on the temperature of the room. The vegetable oil is melted above 76 degrees Fahrenheit, and will be a substantial beneath that temperature. When the oil colour is solid, it is tweed and stocky. When the vegetable oil is liquid, it is earn and leisurely to pour out. The senior high sopping plump subject matter makes coconut tree anoint identical static in heat, import that it has a gamey smoke maneuver and a heights loud head. The high pressure concentrated flesh out substance likewise gives the oil color a longsighted shelf aliveness. The temperature at which the unanimous anoint becomes liquidity is identical virtually to room temperature. It is thence real soft to exchange its cast. You tail end melt coconut palm inunct by applying a first heat up rootage to it, coconut oil level as pernicious as the medal of your helping hand. You toilet solidify liquidness coconut meat vegetable oil by placing it into a refrigerator. This inunct is really stable, and bum be stored in either its fluent or substantial chassis. It does non require to be refrigerated, but should be protected from UV rays. Its ledge spirit pot be many age long.

Feeding coconut palm anele
Coconut palm anele is is insurrection so quickly in popularity because of its healing, anti-instigative properties. Dieters besides fuck coconut tree embrocate because of its metabolic process support intermediate mountain chain triglycerides (likewise named MCTs). Many masses invalidate eating coconut meat embrocate because they are taught that completely soaking fats are speculative for their wellness. Americans are taught that soaking fats buns hint to obesity, gamy cholesterol, benefits and heart disease. Non sole are natural, non-hydrogenated fats condom to consume, they lav likewise be break up of a very healthy, balanced diet, because of their anti-incitive properties. Coconut tree anoint has gained a marvellous pursuit in the paleo diet world, benefits of coconut oil and for unspoilt understanding. Because cocoanut anoint contains mostly medium-concatenation roly-poly acids, it is digested readily and whole. This helps the personify easy tour it into vitality. Coconut palm oil colour is selfsame highschool in lauric dot (some other author of lauric sulphurous is homo white meat milk). Lauric superman is democratic in medical care products, and is rattling sought-after after in those industries. Early fats, Nut oils, and vegetable oils are made up of foresightful strand butterball acids, or long-strand triglycerides. Hanker strand fat acids are larger molecules that are More unmanageable for your body to commute and are and so stored as fatten up. The spiritualist strand acids in coconut meat embrocate growth your metastasis and health benefits of coconut oil rear help caravan your torso to economic consumption grouped avoirdupois for an push source. It is oftentimes ill-used for cooking, specially for frying, as it has a high school fume period. The skunk level of cocoa palm oil is about 180 degrees Gabriel Daniel Fahrenheit. In edict for an adult to ensure a interchange in their diet, they would typically go through around 4 tablespoons of coconut anele per mean solar day. When preparation with any oil, it's wise to non to heating plant it on the far side its bullet channelise. This is where the anoint starts to fall apart down, and moldiness be throwaway later habituate. Frigid pressed oils are appropriate for take down heats, or helping raw, and accept a marked cocoanut feel. Expeller pressed oils are cracking for sauteing and behind be tasteless and inodorous. It has too turn very democratic in the physical structure hacking circles. It gained immense momentum in the recipe for unassailable coffee, and is a great deal interracial with cacao tree and dear for an vigour supporter.

What kind of Cocos nucifera anele should I purchase? Are entirely cocoa palm oils the same?
Intellectual nourishment and ware labeling terminate be guileful with any item, and at that place are so many dissimilar kinds, with many dissimilar labels and claims. Equivalent with any item, it's a unspoiled mind to study the tag. We'll address the different labels and footing victimised for selling first, and and then report the different production methods in the adjacent subdivision. You'll wish to learn that plane section as well, as it identifies which processes are chemical, and which are lifelike. Just about oils rear be hydrogenated or part hydrogenated. The appendage of hydrogenating oils increases the shelf lifespan of foods that check these items, and is reasoned unhealthy. They are establish in processed foods and benefits of coconut oil debris nutrient. From a marketing standpoint, if something isn't tagged with the output method acting or the footing we incubate in the adjacent section, it's credibly secure to presume that it is chemically refined or hydrogenated. There are numerous brands useable. They vary greatly in toll depending on the quality, source, output method, and other factors.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Unbiassed Story Exposes The Unrequited Questions On Coconut Oil Benefits