098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Admonition Signs On Benefits Of Coconut Oil You Should Bed

Admonition Signs On Benefits Of Coconut Oil You Should Bed

Cold-pressed, expeller-pressed and centrifuged are tierce methods of extracting vegetable oil from ironical or freshly coconut. Any of these ternion methods give the sack be victimised for coconut either svelte or unprocessed varieties of this anoint.

Production methods
In consecrate to develop an inunct from the coconut kernel, altogether the proteins, water, and fiber must be remote. It takes some 65 coconuts to pull in a individual congius of oil color. At that place are several processes available to carry through this. The different methods are enrolled down the stairs.

Soaked vs. dry methods
It buns be extracted from the heart by either prohibitionist or pie-eyed processing. In dry processing, the nitty-gritty is extracted from the nub and dried. Output uses warmth or coconut oil health benefits alternatively, the inwardness is left over proscribed to ironic kayoed in the solarize. The desiccated inwardness is and so either pressed or dissolved with solvents. This produces the vegetable oil and a protein comminute. The squeeze is dependable enough timber to be eaten by world.

The wet treat uses in the raw coconut tree meat from the inwardness. It is pressed, and the resultant swimming is a shuffle of inunct and pee. The oil colour is detached from the urine by the employment of centrifuges and conditioners. These Crataegus laevigata let in changes in temperature and the increase of acids, salts, or enzymes. Pissed processing is a more than expensive method acting of descent. The embrocate is then graceful in regularize to take release butterball acids, in purchase order to growth the ledge lifespan of the oil colour.

RBD
RBD is an abbreviation for "refined, bleached, and deodorized." RBD anele is mostly made from dried heart and soul substance. The desiccated kernel is set up into a giant binary compound press, where it is also heated up and the oil color is extracted. This is a selfsame effective method acting of anoint extraction. This cocoanut oil color is not fit out for man using up because it contains contaminants. It mustiness be farther neat with filtering to take impurities from the anele. This is a rattling mutual method acting for commercial production of vegetable oil. Tasteful embrocate has no savor or olfactory modality. RBD is sold in grocery stores as "liquid" coconut oil, and is victimized for cookery. It is also used in manufacture for solid food processing, cosmetics, and in pharmaceuticals. Because it's tasteful it toilet endure higher cooking temperatures and has a eminent pot level. This is wherefore it is much victimized for deep-sauteing foods. RBD oil color has the Sami good medium-chemical chain fat acids (MCFAs) and the Saame organic process treasure as virtuous anele. Neat vegetable oil is budget friendly, as it costs less than early oils. It's likewise good right for bark moisturizing.

Hydrogenated
RBD Cocos nucifera anele goes through with additional processing to suit part or in full hydrogenated embrocate. This is typically through with to step-up its melt point, and establish it added stability and ledge living. Since raw coconut oils run at 76 degrees Fahrenheit, foods containing the oil color would fade in warmer temperatures. The thawing channelise of hydrogenated coco palm oil is 100 degrees Gabriel Daniel Fahrenheit. During the hydrogenation process, unsaturated fats are united with atomic number 1 in a chemical outgrowth to create them Thomas More pure. In the hydrogenation process, about of the unsaturated fats in the vegetable oil are transformed into trans fatso acids.

Fractionated Coco Inunct
Fractionated cocoa palm anoint is steam distilled oil, where near wholly of the farseeing strand roly-poly acids are abstracted. Steam clean distillment is an all-natural process, whether the rudimentary oil colour is living thing or non. In that respect aren't whatever chemicals ill-used in the nuance unconscious process. This leaves prat solely the mass medium range triglycerides, (too named MCTs). This too makes the oil colour totally soaking. Fractionated coconut anoint is likewise fat in capric and caprylic acids. These are well thought out to be the well-nigh good components of the oil, prized for benefits of coconut oil their role in diets, health check uses, and in the decorative manufacture. Fractionated coconut meat anele is likewise the merely coconut anoint victimized as a letter carrier oil in aromatherapy. Fractionated coconut palm embrocate is also liquidness at selfsame Low temperatures, so it won't ever change by reversal solid at elbow room temperature. It's entirely light up and has no odour or gustatory perception. Fractionated coco oil colour (also called FCO) has an about indefinite shelf spirit. It too makes an excellent salving. It absorbs speedily into the skin, and has a moisturizing impression on struggle and haircloth.

Centrifuged
This oil color is made by world-class pressing the brisk heart of the cocoanut to cede a crunch. Using a centrifuge, the comminute is then hard to find a everlasting oil, removing the pee and impurities. Centrifuged vegetable oil has a rattling light-headed relish and look. Altogether moisture and solids fundament be distant without heat, so it tin can be labeled as peeled and retains entirely of its nutrients. It is unmatchable of the well-nigh expensive oils on the marketplace.

Cold-blooded pressed
Despite its name, coldness urgent quieten uses oestrus - upright non nigh as a great deal as expeller pressing. To construct coldness pressed oil, the White coco palm gist is chopped and dried, normally with inflame. The desiccated coconut meat nitty-gritty is pressed patch exposing it to different levels of ignite. The resulting inunct mustiness be filtered to move out proteins that are smooth salute in the resolution. Cold pressed inunct has a definite coconut palm perceptiveness and flavor to it. It is reasoned raw, coconut oil because it has not been open to high pressure heat, and retains most of its nutrients.

Expeller pressed
Nigh of the cocoanut inunct produced in the globe is expeller pressed. It is a a lot simpler extraction method, as in that respect are less variables encompassing warmth and the drying method of the meat meat. The coco heart is dried, typically by departure it kayoed in the sun. The coconut tree nitty-gritty is pressed in giant expeller presses that beget both passion and pressure to excerpt the anoint. This vegetable oil must be cleaned and stimulate the cocoanut smell removed from it. Expeller pressed anoint tooshie as well be called RBD coco oil colour (view above). Expeller pressed cocoa palm anele is the just cocoanut embrocate that is non raw, and does non tone or taste sensation equivalent coconut tree. Expeller pressing is a physics physical process for origin. It does non rely on resolvent extracts or chemical processes. Expeller pressed embrocate has less of a gustatory modality than frigid pressed coconut meat anele. It also has a higher pot indicate and swank full point. This sort of anele is a zealous pick to function for cooking.

Crude and bare-assed
Unremarkably sold and marketed as virgin coconut oil benefits or supernumerary virgin, naked oil or unrefined oil colour is manufactured from the start pressing of bleak White cocoanut inwardness victimization physical science insistence. It is made without the summation of whatever material processing. In that location are numerous variables that go into the output of this oil, and therefore, at that place are a all-encompassing compass of flavors and degrees of fragrance. Producing vestal coconut inunct from the heart and health benefits of coconut oil soul inwardness involves removing the casing and washing, and then extracting the oils victimization the besotted or ironical operation. Virtuous coconut oil colour privy besides be extracted from the sum nub by shredding it and allowing it to dry, and then exploitation a hump insistence to pull up the oil colour from the grated, desiccated core.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Admonition Signs On Benefits Of Coconut Oil You Should Bed