098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Get Success With Injury Regulation By Reading This Article

Get Success With Injury Regulation By Reading This Article

In case you have been the sufferer of any accidental injuries, you are eligible to getting some sort of an agreement for your difficulties. Even so, as a way to reach an agreement, you will have to consider the offending events to court. Don't extremely speculate regarding the process or just blindly select an attorney. Look at the following write-up to help you know the overall procedure for personal injury.


Accidental injury rules could be a tough area to obtain a case fought in. As a result, you will need a attorney with lots of encounter. You will want man or woman who has managed several situations in the industry and exclusively instances like the one you have.


Keep in mind that when you're picking a injury attorney, you're stepping into a relationship. The attorney you select needs to be somebody you could effortlessly get along with. Likeability must not be really the only element in your decision, yet it is an essential thing to consider. Not liking your legal representative in addition to their personnel can limit your situation by placing a force on crucial connection.


Take a second to question your friends and family about any tips they might have. Accidental injuries lawyers are available in all designs, measurements, and kinds: you will need an honest friend's view to get the right one for you. Ensure it's someone you know is reliable and possesses no economic motivations.


Be certain to continue to keep documentation of your own trauma with images before processing fit. You need to have a member of family or friend use the photographs if you're incapable of achieve this. This needs to be carried out as quickly after the injury as possible for the most precise images.


Compare accidental injuries legal representatives. There are many injury lawyers around but unfortunately a number of them are sharks. Speak to your community Much better Company Bureau and also check out on the web for customer reviews. Typically even though, the simplest way to find a very good accidental injuries legal professional is thru person to person.


Try out going online to discover a injury lawyer. You can easily look for locally on numerous directories, organization web sites, and discussion boards. You can also search for neighborhood attorneys that specialize in particular niches like automobile accidents. These solutions can present you with in depth lists of legal professionals in the area, and some even incorporate their webpage hyperlinks.


Handle things slow and take care of oneself. Usually do not enable dealing with your scenario acquire more crucial than your personal health. The most important thing you need to do when affected by a personal trauma is sleep and ensure you are recovery like you should be.


Avoid lawyers who search for you. Attorneys who go looking for probable circumstances are referred to as "ambulance chasers" and ought to be prevented. These lawyers usually make their money by deciding easily and depend on a rapid turn over amount to enable them to discover much more consumers. If you resolve an instance quickly, you have to be prepared to accept significantly less than your situation is possibly worth.


The important thing to successful a personal damage legal action has very good documents. These documents will help your legal professional show who was at fault for your incident. By keeping excellent information, you may quickly find any info your attorney requires. These details will include the titles of witnesses, the day for any therapy and medical records.


If you discover your self within the unlucky placement of your automobile automobile accident, be cautious never to apologize for anything. They can make use of it as confirmation it was your problem. Even when you know you are the one that reaches wrong doing, it is advisable to maintain your mouth area shut.


Don't be reluctant to get legitimate recourse following a physical injury. Take action instantly to protect yourself from lacking output deadlines. Speak to a legal professional right away.


As soon as a crash or injuries occurs, you need to get the amounts and brands from witnesses at the earliest opportunity. Your circumstance will almost certainly require some time therefore, your lawyer will be needing all the feasible proof to be able to make. People relocate aside or grow to be forgetful, so you need to receive the facts as quickly as possible.


It can be important to keep in mind all the great information which has been reviewed in the following paragraphs. Lots of people experience a personal injuries each year, and only a few is ever going to obtain a reasonable pay out. Turn out to be one of several privileged handfuls of men and women by opting to follow almost everything you've just learned.To learn more information regarding medical equipment providers review the internet site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Get Success With Injury Regulation By Reading This Article