098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

All The Very Best Advice On Accidental Injuries In The Report Beneath

All The Very Best Advice On Accidental Injuries In The Report Beneath

If you encounter a private trauma, settlement may help you feel good. There are many issues associated with your own trauma circumstance that you might be not aware of. The tips you're planning to study will allow you to make individuals important selections with regards to your situation.


When picking a private damage lawyer or attorney, make certain you are choosing a law business office that has a complete section committed to accidental injuries. In the mean time, it really is typical for legislation places of work to go after numerous different types of cases, you should opt for a legal professional who's well versed in your market.


If you locate a legal representative who's ego is bigger than the costs they decide to charge you, work another way. Egotistic blowhards aren't pleasant everywhere, and that is certainly extremely true in the court. You don't would like to anger a evaluate or jury because your legal representative is conceited and rude to the the courtroom.


Engage a legal professional positioned where courtroom your personal injury trial run is going to be enjoying out is located. This ensures they may easily get to the the courtroom for your schedules, and they also be aware of local legal guidelines and understand those to a "T". They can be familiar with the judges as well as their personalities, which may benefit your case.


Your doctor's visits has to be regular and noted if you are associated with a private damage go well with. To ensure items to go towards you, you need to confirm you have been hurt and you're doing all you can to acquire far better. Not doing so can make it seem like you are misleading a legal court.


Employ a company that focusses solely on the subject of injury legislation. A law practice that manages many different legitimate areas, like family, tax and legal law, may not have the knowledge to safe that you simply very good monetary arrangement. A seasoned personal injury law office will manage all facets of your own circumstance such as the initial analysis, giving suggestions, drafting papers and courtroom reflection.


You have to have an affordable budget set up prior to deciding to hire a legal professional. The expenses can easily increase if you don't provide your financial budget to your lawyer well before they begin. Search for somebody who work over a conditional basis so that you only need to spend them if they succeed your situation.


Keep all of the guidance you get relating to your scenario at heart and discuss it with the legal professional when you designate a single. A number of other individuals, including your friends, family members and coworkers, have observed what you are undergoing and can offer you advice. Maintain these things at heart while you work on your scenario.


Receive the brands, handles and telephone numbers of everyone who had been present at that time the injury took place. Should you will need to go to the courtroom it will probably be helpful in order to phone many people to testify to what they discovered. Getting eye witnesses can perform a great deal to earn an instance.


You must hire a injury legal representative when you have a private injury circumstance. Many times, men and women overestimate their expertise in accidental injuries regulation, allowing insurance carriers to take advantage of them. Accidental injuries attorneys have in-degree familiarity with accidental injury law that relates to your circumstance, they can make up honest payment, and they provide honest counsel in the court.


Determine if the location of the legislation office is close by. Try and work with a personal injury lawyer which is in the area. It's easier to rely on someone that day-to-day lives near you. You'll have an easier time making contact with your attorney and you also are far more unlikely to have disregarded.


You need to seek medical help as soon as you happen to be harm. It's essential for a doctor to identify and document once the injury happened and the seriousness of it. Experiencing this sort of documents is the only method that you could confirm in the courtroom you have been hurt and are worthy of an economic incentive for the purpose transpired.


If you find your self in the court for your personal accidental injuries, keep your factors in the following paragraphs in your mind. You have to remember to do your homework, not only when getting legal counsel. Remaining along with your video game will allow you to along with your struggle.Should you loved this post and you wish to receive more information about betty mills nutritionals kindly visit the internet site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home All The Very Best Advice On Accidental Injuries In The Report Beneath