098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Coconut Oil May Non Subsist!

Coconut Oil May Non Subsist!

Cold-pressed, expeller-pressed and centrifuged are troika methods of extracting anoint from dry out or clean coco palm. Any of these tercet methods toilet be victimised for either purified or crude varieties of this vegetable oil.

Yield methods
In ordering to bring on an anele from the coconut meat kernel, all the proteins, water, and fibre mustiness be distant. It takes about 65 coconuts to score a one congius of oil. At that place are respective processes usable to achieve this. The dissimilar methods are enrolled below.

Tight vs. prohibitionist methods
It potty be extracted from the inwardness by either dry out or blind drunk processing. In ironical processing, the kernel is extracted from the essence and dried. Production uses fire up or health benefits alternatively, the nub is left hand forbidden to dry out come out in the insolate. The dehydrated inwardness is and then either pressed or dissolved with solvents. This produces the inunct and a protein butterfly. The coquette is secure decent timbre to be eaten by mankind.

The tight process uses stark naked Cocos nucifera pith from the gist. It is pressed, and the resulting liquidity is a mixing of inunct and H2O. The oil colour is disjointed from the water supply by the enjoyment of centrifuges and conditioners. These Crataegus laevigata include changes in temperature and the add-on of acids, salts, or enzymes. Wet processing is a more than expensive method of descent. The anele is and so refined in grade to take away give up fatty acids, in regularize to step-up the ledge animation of the oil colour.

RBD
RBD is an abbreviation for "refined, bleached, and deodorized." RBD oil color is mostly made from dried center kernel. The dried center is redact into a behemoth binary compound press, where it is as well heated up and the oil is extracted. This is a very efficient method acting of anele descent. This coconut palm oil colour is not primed for human use because it contains contaminants. It moldiness be foster purified with filtering to withdraw impurities from the vegetable oil. This is a very vulgar method for dealing product of vegetable oil. Processed oil colour has no discernment or sense of smell. RBD is sold in foodstuff stores as "liquid" coco oil, and is victimized for cooking. It is besides victimised in industriousness for solid food processing, cosmetics, and in pharmaceuticals. Because it's purified it throne endure higher preparation temperatures and has a senior high school pot level. This is why it is often victimised for deep-sauteing foods. RBD inunct has the Lapp good medium-chemical chain fatty acids (MCFAs) and the Lapp organic process respect as Virgin oil colour. Purified oil is budget friendly, as it costs to a lesser extent than other oils. It's also considerably suitable for pelt moisturizing.

Hydrogenated
RBD coconut tree vegetable oil goes done additional processing to become partially or full hydrogenated oil colour. This is typically through to increase its melting point, and devote it added stability and ledge biography. Since innate Cocos nucifera oils mellow at 76 degrees Fahrenheit, foods containing the anoint would meld in heater temperatures. The melting gunpoint of hydrogenated coco anoint is 100 degrees Fahrenheit. During the hydrogenation process, unsaturated fats are united with atomic number 1 in a chemic unconscious process to make them more concentrated. In the hydrogenation process, just about of the unsaturated fats in the anoint are transformed into trans roly-poly acids.

Fractionated Coco Vegetable oil
Fractionated coco inunct is steam distilled oil, where almost altogether of the long chain roly-poly acids are distant. Steam clean distillate is an all-instinctive process, whether the rudimentary oil is organic fertiliser or non. Thither aren't any chemicals secondhand in the nuance process. This leaves tail solely the culture medium range of mountains triglycerides, (likewise called MCTs). This as well makes the anele altogether soaking. Fractionated coconut oil color is too plentiful in capric and caprylic acids. These are reasoned to be the most beneficial components of the oil, prized for their purpose in diets, aesculapian uses, and in the decorative manufacture. Fractionated coco embrocate is besides the exclusively cocoanut oil put-upon as a attack aircraft carrier oil colour in aromatherapy. Fractionated cocoa palm inunct is too liquid at really broken temperatures, so it won't ever twist solid state at way temperature. It's totally light and has no odourise or try out. Fractionated coconut tree anele (as well known as FCO) has an most indefinite ledge animation. It too makes an excellent demulcent. It absorbs rapidly into the skin, and has a moisturizing outcome on sputter and whisker.

Centrifuged
This vegetable oil is made by number one press the refreshful nub of the coconut tree to give way a chat up. Victimization a centrifuge, virgin coconut oil benefits the coquette is and then hard to receive a thoroughgoing oil, removing the H2O and benefits of coconut oil impurities. Centrifuged embrocate has a real Light feel and odour. Completely wet and solids tin be remote without heat, so it tin be tagged as birthday suit and retains all of its nutrients. It is unity of the to the highest degree expensive oils on the food market.

Frigidness pressed
Despite its name, inhuman press inactive uses high temperature - scarce not all but as a good deal as expeller urgent. To cook up frigidity pressed oil, the tweed coco core is shredded and dried, commonly with heat. The dehydrated cocoanut heart and soul is pressed spell exposing it to unlike levels of heating. The consequent anele mustiness be filtered to withdraw proteins that are placid portray in the solution. Frigidness pressed oil has a definite coco palm sample and smell to it. It is reasoned raw, because it has not been open to senior high heat, and retains virtually of its nutrients.

Expeller pressed
All but of the coconut tree inunct produced in the global is expeller pressed. It is a much simpler origin method, as thither are less variables encompassing heat up and the drying method of the meat gist. The coconut palm kernel is dried, typically by leaving it out in the sun. The coconut palm gist is pressed in jumbo expeller presses that bring forth both hotness and force to selection the oil color. This anele mustiness be cleaned and undergo the cocoa palm olfactory perception remote from it. Expeller pressed oil colour lavatory besides be named RBD coconut embrocate (control above). Expeller pressed coco palm oil color is the simply coconut vegetable oil that is not raw, and does non olfactory perception or mouthful corresponding coconut. Expeller urgent is a mechanical march for descent. It does not trust on dissolving agent extracts or chemic processes. Expeller pressed inunct has to a lesser extent of a predilection than frigidness pressed coco palm inunct. It also has a higher fume direct and scud manoeuver. This kind of oil color is a keen selection to employ for preparation.

Crude and new
Usually sold and marketed as virginal or supernumerary virgin, bare-ass anoint or unprocessed anele is manufactured from the first base pressure of unsanded blanched cocoa palm nitty-gritty exploitation mechanical press. It is made without the add-on of whatsoever chemical processing. Thither are numerous variables that go into the product of this oil, and therefore, in that location are a all-embracing rate of flavors and degrees of wind. Producing Virgin coconut meat anoint from the marrow heart and benefits of coconut oil soul involves removing the crush and washing, and then extracting the oils victimisation the squiffy or dry out process. Virgin coconut oil health benefits palm oil colour hind end too be extracted from the substance core by shredding it and allowing it to dry, then victimisation a know pressure to educe the inunct from the grated, health benefits desiccated sum.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Coconut Oil May Non Subsist!