098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

In No Way Concern Yourself With Major Depression Once More By Reading This Article

In No Way Concern Yourself With Major Depression Once More By Reading This Article

No-one wishes to accept despression symptoms or have problems with its gloomy symptoms. Even though you want something, doesn't mean you will receive it. Like every little thing useful in everyday life, you need to set up desired goals and work for them. To have better, you could have to discover a qualified medical doctor. However, the recommendations in this article will greatly assist towards helping you learn how to beat your depression.

Make sure you have a positive mindset. Research has revealed that people who are stressed out often minimize their talents and successes, rather concentrating on the unfavorable aspects of their lifestyle. Go on a site out of the vintage children's new Pollyanna" and make a activity out of positivity. In the innovative, Pollyanna forces themselves to locate anything good about each and every scenario, irrespective of how modest it might appear.

Depression is frequently cyclical. Consequently your levels and lows are going to are available in waves. When you pay near consideration, you might even have the ability to predict as soon as the up coming robust downward may come. This will help to you significantly since you will be effective at be well prepared for which is usually to can come.

When you are asking yourself whether you might have despression symptoms, speak to a expert. Depression is really a medical diagnosis that may just be manufactured by an expert. Speak with a counselor so he can identify what you are actually suffering with!

Make your thoughts lively by way of puzzles, online games, and also other obstacles. The better time you depart oneself nonproductive, the greater time you'll have to dwell on negativity. When you maintain hectic, you'll truly feel far more accomplished, so you won't be expending days and nights thinking of almost everything that's removed improper. Center on positive, outstanding actions at that you can succeed.

If you truly feel frustrated, do not alienate your buddies. Gathering great people all around you can preserve depression under control, no less than in the short term. By keeping busy with interpersonal commitments, you will get a shorter period to get started on sensing frustrated.

A wonderful way to take care of depressive disorders is to ensure that you may not shed track of your social interaction. This is important due to the fact should you not have a dating life, you could possibly drop effect with the people who are inside the greatest situation to assist you with your problems.

Use family or good friends that have endured depressive disorders, if you are suffering from it on your own. Often, speaking with a person who has or has experienced depressive disorders within your prior can help you feel great, given that they know your location coming from. Also, they might have ideas on what to do to manipulate your depressive disorders.

Avoid any negative thoughts, and be sure and publish then downward when they do come into your brain. In this manner, you are able to re-examine just why you have these opinions, how they help you feel, and how to substitute these distorted opinions with good, satisfied types. Provided that you are aware of your negative considered patterns are you able to find positive considering.

Be sensible. Ensure you set achievable desired goals, expect reasonable benefits, and prepare for the worst to occur. Adapt your requirements and goals to completely suit your existence, and work together with that. Changing your prospect on the area can certainly modify the emotions you have and the viewpoints you may have about them.

Major depression can seem to be never ending, however with the appropriate alterations in your life, therapy as well as prescription drugs if required, it would go to an end. You may emerge a happier and healthier you at some time. Keep the mind up and attempt to think positively in regards to the potential. First and foremost, don't give up.

Imagine you are pleased. Frequently, putting a bogus grin on, and attempting to take action and consider happily may actually cause your disposition to improve. Faking these alterations with the system basically improves the amount of happiness-inducing chemical compounds produced, which then causes anyone to start to experience the pleasure you will be outwardly portraying.

These post will enable you to ultimately deal with the anxiety that you experience on a daily basis. You must not, however, expect drastic instantaneous transform. You have to be ready to go through if you want genuine modify. Get help from individuals surrounding you. It could be much easier for them to see small changes in you that you just haven't observed. Should you not believe you are receiving the support you require or even the information and facts to assist you, then search for a qualified psychotherapist to assist you.

When you loved this short article and you want to receive more info relating to the ex factor guide please visit the web site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home In No Way Concern Yourself With Major Depression Once More By Reading This Article