098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Adding Currency Trading To Get Results For You: Go Through These Guidelines!

Adding Currency Trading To Get Results For You: Go Through These Guidelines!

You may have almost certainly heard about forex trading. It is possible to spend cash in an overseas money and hold off until the value of this foreign currency goes up to generate a revenue. The forex market is a lot safer plus more foreseeable compared to carry exchange market place, which explains why lots of people could make funds through it. These tips need to enable you to fully grasp more details on forex trading.

To complete nicely in fx trading, will not add everything to a situation which is recent burning off. It is actually impossible to predict whenever a currency combine will increase or drop and also well-informed guesses can lead you astray. Allowing a situation that is within the reddish to be can be validated, but increasing it is far from.

When buying and selling a foreign currency exchange match, it is very important do your homework for both currencies in the combine. Being aware of one particular currency exchange from the set isn't enough. Effective Forex trading depends on having the capability to find out how the foreign currencies may possibly affect the other person, not merely how one currency will almost certainly behave.

Stay away from trading in foreign currency markets on Mondays and Fridays. Yes, the industry is open daily, and as it is global, transactions can be accomplished fifteen-a number of hrs every day. However, the current market is a lot more erratic on Mondays, when a lot of investing arenas are opening, and so on Fridays, when a lot of markets are closing, making it harder to see and stick to the developments.

If you notice a tendency on forex, it is advisable to follow it. Others are generating funds on this supply, why not sign up for the competition and make some cash as well? There would not a number of people buying or selling a supply if this had not been causing them to be cash.

A great forex currency trading hint is to pay attention to your motives. If you're decision to become a forex trader is simply because you really require the money, then you're within it for that completely wrong good reasons. Using a real curiosity about forex trading is why an excellent currency trader.

A successful investor along with an unsuccessful forex trader have got a glaring difference. As the not successful investor is wrecked by a downswing, an effective one is able to climate the hurricane. When committing, never ever danger a lot more than 2 or 3 percent in the total account. Several seems to lose consecutively is a speedy way to ruin normally.

Before you decide to put in anything, be sure that your Fx brokers offers the foreign currency pairs that you want to business. The main couples are USD/CHF, EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY. The majority of Forex brokers supply these sets, even so, if your want to trade a different money set, you must check that your Forex broker offers it first.

Should you be not bored to tears from the mind by Currency trading, you are doing all this incorrect. If you are getting an adrenaline substantial by risking your cash on terrible transactions, you should look at bowing out and visiting a casino. Foreign exchange is about personal discipline and inspecting information and facts, so as to make an intelligent trade.

In terms of Forex currency trading, tend not to assist places which can be dealing with political or economic problems. By working with this nation, you might be having fun with fire since other conditions in america can impact the need for their currency, that may make you lose a significant amount of funds.

Forex forex traders must realize that when they want to have good results with deals produced up against the markets, they should be individual and ready to make for the long term. Trading from the trends are irritating even for the more knowledgeable dealers.

Should you be beginning from Currency trading or prefer to business in a less complicated surroundings, you must search for a platform that gives real time information and facts and it is entirely obvious. Oanda is an excellent location to trade: it is easy to keep track of what you really are undertaking and also to comprehend the situation of your market place thanks to their graphical user interface.

Apply the following tips if you are currently utilizing currency trading. Recall that you need to continuously be looking for first time strategies to educate and increase your self. In case you are continue to a novice to currency trading, make an effort essential to completing your training and initiate by using a demo profile. Return to these pointers later to successfully are subsequent them.

If you loved this write-up and you would such as to get additional info concerning richeith ea license kindly check out our website.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Adding Currency Trading To Get Results For You: Go Through These Guidelines!