098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Activities To Do To Enhance Your Massage Therapy Encounter

Activities To Do To Enhance Your Massage Therapy Encounter

Do you want to know ways to give a massage therapy? Would you have enough knowledge about the subject? Regardless how very much you are aware about the field of restorative massage, you will probably find out new things on this page. You need to read on to see how to supply a wonderful massage.

If you suffer from regular tension headaches, you might take advantage of a specialist deep tissue the neck and throat restorative massage. To carry out a strong muscle therapeutic massage, the masseuse utilizes a extending method as well as stress to drag and expand the muscles. This permits the muscle tissue to chill out therefore, reducing your headache and anxiety.

When you are looking for a therapeutic massage consultant, make certain that he or she is properly licensed. A counselor using a certification has already established training and will understand your needs far better. Getting a specialist assures that a particular professionalism and reliability advocated with the person's industry.

Keeping on eyes about the recipient is a sensible way to offering the greatest massage expertise. Watch for muscle mass tensing and various facial expression. Exercise can certainly make perfect while you investigate themselves. If the entire body tenses, you may well be using excessive stress.

Consume a lighting meal in front of a massage therapy. Unnecessary eating could make you unpleasant, which can reduce the benefits you experience. Have a light-weight and wholesome meal before you go in for your massage therapy, in order that way you happen to be not very full or ravenous throughout the expertise.

Ensure your massage therapy therapists know any regions of irritation you might have before beginning the massage therapy. If you find any specific region which is giving your discomfort, the counselor can give attention to that and try to offer you some relief. She can be very careful to protect yourself from any locations that are specially sensitive.

In the event the lighting is not dimmed whenever you go for your restorative massage, request this. Very low lighting fixtures will allow you to wind downward. It's not necessary for your room to become pitch black colored nonetheless, your room shouldn't be happier than candles would offer.

Light and mild massage therapy approach is also known as Swedish. It will help raise blood flow and unwind your spouse. This kind of therapeutic massage is also excellent for players who definitely have muscles low energy. You need to be cautious with this type of restorative massage and pay attention to your companion. They could have traumas and when the therapeutic massage is unpleasant, you should end.

Steer clear of positioning your breath whilst your masseuse is doing work. You could have knots that are incredibly agonizing, however the counselor are unable to therapeutic massage them out efficiently when you hold your inhale. Make an effort to breathe in with the muscle mass pain, and employ a combination of relaxation and visualization. In your mind, image the region and imagine the knot is a lump of butter, melting within the hot sunlight.

Soon after acquiring a great serious tissues therapeutic massage, make sure you ingest a lot of water. Serious muscle massages release toxic compounds through the muscle tissues, and h2o helps to clear individuals toxins from your system. By enjoying a number of eyeglasses, you can expect to keep yourself hydrated and prevent feeling sluggish following your therapeutic massage.

Will not think twice to talk to your medical professional about massages. When you cope with rear aches or muscle pains consistently, check with your personal doctor if massages would have been a very good option. Your physician will be able to suggest an effective massage therapy clinic in your neighborhood and also compose you a prescribed.

Simply how much should you really hint a masseuse? If you're at the hotel or perhaps a community spa, 20% is fairly normal. Once they work from your home, every therapist will typically establish their particular guidelines, but 20% is acceptable. If they operate in a massage center, inquire further for his or her regulations - many will add the hint within the price.

Be available together with your specialist about all of your medical ailments before you start. Enable your masseuse know about essential such things as carrying a child. Letting them know offers them the ability to personalize your massage for your particular needs. These details will help your massage therapist focus on any difficulties you could be possessing.

You will find all sorts of types of boosting your restorative massage quality. Use the tips and tricks described on this page and distress your pals with the new identified skill. By looking at these pointers, your ability will enhance along with your good friends will probably be astonished.

If you have any type of questions pertaining to where and how you can utilize orgasm arts female blueprint, you could call us at our web site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Activities To Do To Enhance Your Massage Therapy Encounter