098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Get Helpful Suggestions About Soccer Which Can Be Straightforward To Comprehend

Get Helpful Suggestions About Soccer Which Can Be Straightforward To Comprehend

Discovering how to experience football is a thing, but ongoing to learn more expertise is the way you will make advancement with the online game. This post is on this page to discuss some significant suggestions that you can take for the football area. Take into account the pursuing assistance, and use it to improve your video game.

Be aware that the tennis ball can come to you at any point soon enough. This means that you must anticipate to receive it, or else you chance getting property in the tennis ball moved to the other group. When you are continually on the move, and filled up with electricity, one other team will need to step-up their game to match your passion.

When actively playing football, shift the soccer ball greater than the body. This can help you save vitality. If you're working along the field often, you'll be tired early to the video game. Understand that the golf ball generally goes speedier than you are doing. It's far better relocate it quicker than relocating on your own along with it. Save your valuable electricity for when you really need to operate.

When you engage in soccer, make certain you take the time to practice each day. Attempt to devote about 1 hour practicing. This can be done both all by yourself, with some close friends, or with your trainer. It will help you best your develop, reinforce your weaknesses therefore making you more quickly. One thing that numerous have a problem with you should process is retaining the ball reduced. Just practice tapping it very low, then steadily boosting the power.

Resistance training is an essential part of any soccer players process. For successful strength training concentrate on your thigh and leg muscles with your central muscle tissue. Primary muscles help you preserve balance although your thigh and calf muscle tissue help you strike harder and a greater distance than opponents who do not durability train.

When shooting a charges kick scrutinize the goalie. Find an open up place which he lacks guarded and strike making use of the inside your ft .. Make your non kicking ft . near the soccer ball as well as your body on the soccer ball. Then together with your view on the ball, kick forcefully.

When you make a shot understand that larger is preferable to better. Large photographs increase the risk for goalie to essentially expand. Provided you can are able to snap a broad shot that is certainly close to the ground, you will in all probability score as the goalie should extend and can not have good control of his entire body.

Attempt exercising with football athletes who may have far better abilities than you. Even though it is more exciting to be the ideal player in the discipline, this is simply not challenging one to boost. By having fun with better soccer players, you will certainly be more pushed to improve your abilities. As a result, placed your ego away and problem yourself.

Before a soccer video game, it is vital that you will be as peaceful as possible. Though anyone gets tense, you must be capable of manage your anxiety. Otherwise, regardless of how experienced you are in the game, you will not be contemplating evidently. Consequently, you are going to make many straightforward faults that you usually will not have.

When shooting the football tennis ball, use only the leading part of your ft .. If you utilize your toes or maybe the inside of or outside of your own shoes or boots, your picture is definitely not as effective or as instructed as it should be. Training this shooting strategy until finally it gets next mother nature.

Be sure to make best use of each and every next you may spend around the area to further improve your football playing method. Don't spend time throughout education. You are there to be effective on your method, coach, to make practice. Increase your time by resisting the tendency to make use of coaching time socializing and playing around.

Learn to run. Sprinting is utilized when you find yourself standing nonetheless after which commence operating as quickly as you can. To apply this method, stand up nevertheless for 15 seconds, then get started running as quickly as you may for 15 seconds. Do this again for 30 minutes to increase your sprinting takeoffs.

Absolutely at this point you sense much better together with the acquired football information out of this write-up. Anyone can go out there about the soccer field enjoy yourself utilizing the suggestions that have been explained. Regardless how considerably you choose to go along with your adoration for soccer, studying the essential capabilities will allow you to have much more fun.

If you are you looking for more info in regards to epic soccer training reviews; click here for more, visit our web page.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Get Helpful Suggestions About Soccer Which Can Be Straightforward To Comprehend