098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Get More From The Forex Trades Using This Type Of Report

Get More From The Forex Trades Using This Type Of Report

Forex currency trading can appear quite intimidating to people who are just how to get started, and newbies will occasionally make bad selections that expense them large amounts of investment capital. After the tips presented under will instruct you on eco friendly and successful trading strategies and make certain you can do well in currency trading.

The currency trading markets are particularly understanding of the condition of the planet overall economy. Once you start trading on the forex market you need to know certain items that are crucial in that area. If these subject areas are strange for you, you might like to have a course in global economics to gain an intensive comprehension of the mechanisms that travel trade prices.

Prevent the "established and forget" robot goods for dealing with your trades. People will usually try to income away from creating your forex trading "less difficult" with "foolproof" automated methods. If these wonder products proved helpful, why would these vendors wish to share them? Taking your judgements out from the situation through "get rich quick" robots only income the seller.

If you want to follow currency trading, one important thing you should do is to identify the 3 various kinds of marketplaces. Such as up trending, array bound, and down. You should attempt to have diverse strategies for each one of these different kinds if you are considering becoming successful performing fx trading.

If you are considering chasing forex currency trading, then a great tip to go by is to never make use of inner thoughts when creating selections out there. Emotional choices hardly ever end up nicely. Instead, you ought to aim to be purpose when coming up with choices. This may make certain you make the most efficient judgements probable.

Simply being reckless with what you are investing, or getting ignorant is responsible for a lot of to people to crash. In case a stock is definitely shedding, there is not any reason for placing additional money with it. Sound judgment informs us that this is a bad thought, but more and more people manage to not take notice and practice it anyways. Ensure you are informed about your trades, and hear your gut thoughts when choosing.

An incredible forex currency trading tip is always to try using a trial account if you're a beginner. Utilizing a trial profile may be excellent as it lets you analyze the seas and you can familiarize yourself a bit with all the market. Additionally you don't must chance your real funds.

As being a novice using Foreign exchange, you need to understand that the bright lighting in the big city can move you in and envelop you. With 2 trillion bucks traded everyday inside the Forex Market place, its charm can actually give you dollars high temperature. Adhere to a methodical program and only put in what you can danger losing.

Right after you've learned about stop deficits in Forex, you can expect to recognize the value of protecting stops. Even nevertheless, you need to know how to effectively use them. 1 excellent idea to remember is to never ever position a safety cease upon an apparent rounded number. Ceases on very long jobs should just be positioned under rounded amounts.

Go with the trends rather than against them, especially when you're very first starting up your investing career. Going up against the marketplace can cause unneeded tension and risk. Adhering to developments whilst you're first refining your body can make selections less complicated and less hazardous. After you have more practical experience, you will have the data necessary to go against styles to adhere to your long-term method.

Keep the cool when you are forex trading. Tend not to overcome excited whenever you succeed a whole lot or shed a good deal. It would stop you from considering clearly and you will discover a pretty good chance that you will shed exactly what you earned or that you have. Will not above trade and shake your cash management.

Novice Forex trading investors need to start off forex trading the most liquid and commonly business couples available on the market. This will get you fantastic expertise and let you have a great overview of the buying and selling entire world, without having surpassing any risk limit you have put in place on your own. This is a technique made use of by novice and innovative forex traders likewise.

So, although currency trading is definitely a complicated and constantly evolving method, by using the guidelines supplied earlier mentioned it will be possible to make sure steadiness with your forex trading profiles, make best use of your purchase, and stay away from from losing your investment in the event of an unforeseen downturn in the market.

When you liked this informative article as well as you would want to receive more information about Fx Incognito Reviews i implore you to go to our website.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Get More From The Forex Trades Using This Type Of Report