098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Understanding How Correct Nutrition Advantages Your Wellbeing

Understanding How Correct Nutrition Advantages Your Wellbeing

If you're considering you want to get started on residing a far healthier lifestyle but aren't certain how, then look no further. Right now many people are increasingly conscience that appropriate diet is vital to dwelling a wholesome way of living. Recall that you need to become knowledgeable correctly to be able to practice healthy nutritious behavior. Recommendations like the one in this article must assist you to alongside the right path.

Oprah applied the words "clean ingesting" in her own book Oprah's Home. It's valuable to come up with clean eating as the best way to method food items. Straightforward arrangements, less heavy greens dressings, employing significantly less oils and fats (however nonetheless a bit for flavour!), and retaining stuff as refreshing as possible - each one of these concepts bring about her way of clean eating. Oprah cherished her fried chicken breast - and offers a clean method of food preparation it in her book. The end result is, for those who have an option in between expensive and high versus. easy and new, go with the latter plus your level will thank you, whatever meals you're consuming.

Challenging boiled chicken eggs are a healthy and easily transportable proteins resource. Boil a bunch and maintain them inside your fridge to take with you when out and about, or preparing a lunch or dinner. They can be economical and will allow you to feel good. Healthy proteins helps to keep us sensing total and lively.

Try taking some ideas using their company countries around the world when evaluating your nutrition. For years and years, other civilizations have integrated strange and innovative components that could be extremely useful to you. Making the effort to look into many of these ideas and seeking the elements, will surely include some liven to some probably uninteresting food list.

Ingesting refreshing vegetables and fruits every day is nice diet guidance. The USDA suggests about 9 to thirteen portions of fruits and vegetables every day. It may seem similar to a large sum, but eating that volume will not be so hard. Have a cup of orange juice when you're eating breakfast, or set tomato sauce onto spaghetti food.

Attempt to avoid dietary fads. Several of these will not be customized to match everybody's different nutritious and well being-connected demands, so performing a few of these without conferring with a doctor can be harmful. numerous leave out significant everyday nutrition that your body needs. Stay with things such as slim meats, observing your fatty acids, cholestrerol levels and sugars,and maintaining a healthy diet generate with lots of drinking water.

Individuals think that simply because they do not have carbohydrates they are helping their body out. This is not real, your body needs carbs so that you can operate properly. Whilst you should be aware of methods several carbohydrates you happen to be consuming every day, don't get rid of them completely. You need a stability within your body, and carbohydrates is an element of that equilibrium.

Organic and natural foods may help raise the diet of your daily diet. Installation technological proof implies that natural food products are higher in nutrients and vitamins, minimizing in nitrates. Organic and natural meals promotes more powerful foundations in your body. It merely requires a single taste so that you can understand.

Ensure that you are obtaining sufficient vitamin e antioxidant in your daily diet. E Vitamin is a good antioxidant which helps preserve the healthiness of cell membranes. It offers possible benefits within the safety of the heart from illness. E Vitamin is also crucial that you the health of your eyes and plays a part in the prevention of cataracts.

Whilst substantial-health proteins lean meats and chicken could be a part of a healthy diet, a lot of health professionals advise such as a minimum of one various meats-free dinner into your weekly diet regime. As an alternative to meat, add in more helpings of very low sodium prepared legumes, soy merchandise, or many different unsalted nuts like pecans, nuts, and walnuts.

To help get a proper nutritious outlook, reduce the focus that is certainly placed on desert. Continue to keep delicacy an extravagance which you simply have a few night time every week.

An excellent nutrition tip is usually to look meticulously at nourishment labels. A content label may possibly claim to be lower in body fat, but badly it may be full of sugars. Having the capability to see the real picture with regards to looking at nutrition labels is vital.

Now you possess a far better concept of what you ought to do in order to far better your overall health you can start applying everything that you figured out into your daily life. You want to implement everything that you find out while concurrently discovering new healthier and wholesome ideas. Should you that then you have to be on the right track to a healthy daily life.

In case you loved this informative article and you would want to receive more info about 3 week diet i implore you to visit our site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Understanding How Correct Nutrition Advantages Your Wellbeing