098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Assist To Simplicity Your Brain In Relation To Personal Fund

Assist To Simplicity Your Brain In Relation To Personal Fund

Personalized financing is among those phrases that frequently result in men and women to come to be stressed and even bust out in sweating. In case you are dismissing your finances and dreaming about the issues to go away, you are doing it wrong. Look at the ideas in the following paragraphs to learn how to take control of your very own economic existence.

A trading method rich in probability of profitable deals, fails to guarantee profit if the system lacks an intensive method of slicing shedding deals or shutting down lucrative deals, within the correct areas. If, for example, 4 out from 5 trades notices revenue of 10 money, it will require just one single losing business of 50 $ $ $ $ to get rid of funds. The inverse can also be correct, if 1 from 5 trades is lucrative at 50 $ $ $ $, you can nonetheless think about this process profitable, if your 4 dropping transactions are just 10 $ $ $ $ each and every.

Use a card for tiny purchases monthly such as food and gas and pay it off or repay a majority of the total amount each month. This will likely display loan companies you are able to handle your greeting card and being liable with repayments. Accomplishing this regularly will assist you to fix that a bad credit score score that you currently have.

In case you loved this article and you would want to receive details about domowy internet please visit our page. Produce a price range - and stick to it. Come up with a take note of your own shelling out habits over the course of monthly. Path where each dime will go so that you can determine where by you need to cut back. As soon as your funds are looking for the month, if you discover you spend below planned, make use of the additional money to pay for lower the debt.

Think about using a bank account that quickly debits through your income each month. Among the most challenging aspects of saving is getting in the habit of protecting and getting it taken out quickly, takes away this method. Also, quickly refilling your savings account ensures that it won't be depleted should you need to dip with it for any sort of emergency situations, especially if it's more often than once.

In case you are having trouble with dollars, make application for a charge card at your nearby lender. A credit card are extremely important while they allow you further time to repay the cash that you just owe and may go a long way in creating a strong credit score for advantages in the future.

Some banking companies supply great rewards if you are able to point a client for their area and they unlock an account at the part. Try to employ this opportunity, that you can include between 25-100 money simply for suggesting a family member or friend towards the financial institution.

If you like to buy, 1 suggestion that you could adhere to is to buy clothes out of season. After it is the winter season, you will get great deals on summer season clothes and the other way round. As you could eventually begin using these anyhow, this is certainly a terrific way to increase your price savings.

For those who have a number of bank cards, do away with all but one. The greater number of cards you might have, the tougher it can be to keep on top of paying them back. Also, the greater number of credit cards you might have, the easier it can be to invest greater than you're making, getting stuck within a golf hole of debts.

Handling your finances could be specifically challenging if you have children. Minimize unnecessary expenditures by environment aside a predetermined volume that is usually to be used on every single youngster for that calendar month - you really should use it in an envelope labeled together with the child's title. Fast food, snacks, and enjoyment are restricted towards the amount put aside in the envelope when it's went, it's removed.

If you're seeking to get that loan, be sure you check around on interest rates, and allow financial institutions determine you've observed a better deal somewhere else. Banks are very competing for organization, regardless of typically trying to appear a little overwhelming and as even though client reaches their mercy. Turn the dining tables and make them be competitive to provide you with the ideal financial loan.

A place of individual fund that occasionally receives ignored is insurance. If you decide to get rid of your career or turn out to be unwell, even a considerable savings account may be depleted rather quickly. A lot of mortgages, lending options and credit cards provide insurance which will spend your payments while in this kind of occasions. Disability insurance is another way to make sure a revenue stream if you get injured. It is almost always not around your regular income, but coupled with your financial savings, it can cushioning the blow a lttle bit.

Ensure you are having income or even your credit cards for small transactions. You may not want to set tiny acquisitions in your credit card and turn out paying out attention to them. Some sellers also put restrictions on buys made using a charge card not allowing you to place less than 10 bucks onto it.

Your own personal finances will give you to battle debts at some time. There may be some thing you desire but do not want. That loan or visa or mastercard will assist you to already have it at this time but pay it off afterwards. However this may not be usually a profitable formula. Debt can be a problem that inhibits your ability to do something freely it could be a form of bondage.

A vital suggestion to enhancing your private fiscal option is paying off your credit score-card balances entirely on a monthly basis. Credit score-cards businesses can charge extremely high charges, at times more than 15Per cent. If you would like take advantage impact in enhancing your financial situation, pay off your credit rating-credit card balances first given that they often fee these kinds of great credit rates.

A fantastic individual fund suggestion that will save you finances are to adopt some of your unused garments to your consignment store. When you have any garments which can be just sitting in your dresser, you could make a little bit of cash by marketing those to a consignment go shopping.

By studying these pointers, you must feel more ready to deal with any financial difficulties that you may possibly be getting. Obviously, numerous fiscal difficulties will spend some time to beat, but step one is looking at them with available eyes. You should now feel considerably more assured to get started on dealing with these complaints!
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Assist To Simplicity Your Brain In Relation To Personal Fund