098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

6 In Order To Accelerate Weight Reduction And Drop Pounds

6 In Order To Accelerate Weight Reduction And Drop Pounds

All within our bodies are distinct. Some dieters will preferably should adhere the strict low-carbohydrate diet that entails consuming less than 20 grams per day of carbs. Other dieters rapidly realize that these people could comfortably stay in ketosis while consuming 50, 75, or 100 grams of sweets. The only way to know for sure is learning from mistakes. Purchase Ketostix or any brand of ketone urinalysis strips and locate your carbohydrate limit. If you have a bit of wiggle room, it most likely sticking in your own diet much easier.FRUITS. Just like vegetables, fruits can be eaten as often during the day at 3 to 6 servings. Most fruits are natural complete detoxification programme wonders. Apples, bananas, kiwi, papaya, watermelon, and sweet potato are also delicious. Avoid grapefruit though as released to contain an element that twiddling my thumbs the liver functions.

Dinner - Make dinner an early affair if you wish to lose weight fast. Have less of carbs in evenings and stick to lighter foods like soups, high proteins, and other essential nutrients. Eat roasted chicken but avoid red various meats.

We should take an instant and speak about a a couple of myths around the Quick Slim Keto guidelines and whether it is healthy on going. Our bodies can perform in your ketosis and healthy. This state of ketosis is really a natural occurrence when entire body needs is not using sugar and glucose. The human body has no trouble operating in this particular state undoubtedly. In other words, it remains safe and secure to burn the system fat!!

On diet regime Doc Hcg weight loss Program, Quick Slim Keto diet regime is person who combines Atkins, South Beach, Quick Slim Keto Mediterranean also ketogenic diet multi function to attain the best great success. Each of these diets have positive points, which we now identified and incorporated into our Diet Doc platform.

Her program will shared with you new long-term eating strategy-not modify your diet temporarily - by creating the best ketosis diet plan menu for women that suit you. Most of us know right now there are alot of programs out there that promised it is often a 'one-fit-all' companies. It is probable that a program may suit you, anyone have do not find difficult to follow.

You making the effort to get your body to switch from being a carbohydrate or protein burning machine to the fat burning machine. Simply remove carbohydrates out with the equation, http://quickslimketodiet.com/ While fat in your daily diet at (at least) a 40-50% relation. This lets the body know there is still a primary fuel source (fat) and allows so that it is burned as fuel, while sparing necessary protein.

To stop these things, the individual concerned really needs to be encouraged carry out exercises on a regular basis. To minimize the weight gain side effects, the carbohydrates ought to be introduced in for the regular diet gradually. Never change the foods you eat abruptly the total amount could have radical effects to our body. You may also get upset by gradually introducing the changes. After the carbohydrates are re-introduced, you have to lessen ingestion of fats. Your own will in contrast to a method to obtain excess calories. You can start with vegetable recipes with breads, rice, or pasta.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home 6 In Order To Accelerate Weight Reduction And Drop Pounds